MAS HUSHENDAR,S.H.,M.H.
Wakil Ketua PT Kalimantan Timur


Dr.Drs.H.MANSYUR,SH,MH
Wakil Ketua PTA Samarinda